Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Verejné vyhlášky Rozhodnutia

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - navrhovateľ ZRUBY RAJEC, s.r.o.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - stavebník EMO-CAR, s.r.o.

Verejná vyhláška - stavebné povolenie stavebník MVDr. Jaromír Koudela

Verejná vyhláška - stavebné povolenie stavebník Ing. Radek Janíček

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania navrhovateľ ZRUBY RAJEC, s.r.o.

Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania stavebník C&P consulting, s.r.o.

Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania stavebník Ing. Mgr. Marián Halás

Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania stavebníci Štefan Laurinec a Ing. Ľudmila Laurincová

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie "11291 - Liptovský Trnovec - Záhumnie - Rozšírenie NNK" - líniová stavba - navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s.

Verejná vyhláška - oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Demänová, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy.

Verejná vyhláška -upovedomenie odvolaniach proti rozh. o obmedzení vstupu verejnosti do časti územia TANAP. 

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE návrh na  vydanie kol.rozh. pre líniovú stavbu "3124-Liptovský Trnovec - Blatné - zahust.trafostanice" 

Rozhodnutie - návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Liptovský Mikuláš 1 

Rozhodnutie - zamietnutie odvolania Obce Zuberec voči rozhodnutiu o obmedzení vstupu verejnosti do častí TANAP

Verejná vyhláška - návrh - "Zmeny a doplnky č.7 územného plánu sídelného útvaru Liptovský Trnovec"

 

 

 

Vyvesené: 12. 1. 2018

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK